placeholder

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРОВЕРКА ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА

НЕОБХОДИМИ   ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРОВЕРКА ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА:
1.    ГРАФИК ЗА РАБОТА
2.    РЕВИЗИОННА КНИГА
3.    ИНСТРУКТАЖНИ КНИГИ ЗА НАЧАЛЕН И ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ
4.    ЗАПОВЕДИ ЗА ИНСТРУКТАЖ
5.    ПРОГРАМА ЗА ИНСТРУКТАЖ
6.    ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
7.    ПЛАН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИИ, БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИ
8.    ДОСИЕТА НА РАБОТНИЦИ ПО ДЕЙСТВАЩИ И ПРЕКРАТЕНИ ТР. ДОГОВОРИ
9.    ВЕДОМОСТИ ЗА ЗАПЛАТИ
10.    ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
11.    ПРОТОКОЛИ ОТ ИЗMЕРВАНЕ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯТА – ЗАЗЕМЯВАНЕ И СЪПРОТИВЛЕНИЕ.
12.    ПРОТОКОЛИ ОТ ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА.
13.    ДНЕВНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ТРУДОВИ КНИЖКИ
14.    ДОГОВОР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ СТМ
15.    ОЦЕНКА НА РИСКА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА
16.    ПРИСЪСТВЕНИ ФОРМИ
17.    ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗБУТ

инспекция по труда
инспекция по труда


НЕОБХОДИМИ   ДОКУМЕНТИ , СТОЯЩИ НА ОБЕКТА /ОФИС, ЗАВЕДЕНИЕ,  РЕЦЕПЦИЯ, МАГАЗИН ИЛИ ДР. /

1.    РАБОТНО ВРЕМЕ
2.    ГРАФИК ЗА РАБОТА
3.    КОПИЯ ОТ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
4.    ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
5.    ЗАПОВЕД НА УПРАВИТЕЛЯ ЗА ЛИЦЕ, КОЕТО ДА ГО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕД КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ.
6.    КНИГА ЗА РЕКЛАМАЦИИ
7.    КНИГА ЗА ПОХВАЛИ И ОПЛАКВАНИЯ
8.    ИНФОРМАЦИОНЕН СТИКЕР ЗА ЗАБРАНА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

[ + ]