placeholder

ДЕЙНОСТИ

В ЛАБПРО ЕООД работят високо квалифицирани специалисти, които ще Ви помогнат да развиете Вашия бизнес  и придобиете нови знания и умения.

Орган за контрол от вид С

Измерване на специфични параметри на работната и околната среда;

Оценка на съответствието съгласно нормативните  изисквания;

Издаване на сертификати/доклади от контрол;

Обучения 

– работа с оптични кабелни влакна – сплайсване , методи за измерване. пасивни и активни елементи;

– физични фактори на работната среда, нормативни документи , методи за контрол.

осветеност в работна среда, шум в работна и околна среда, вибрации предавани на  цяло тяло, вибрации предавани на системата ръка-рамо и вибрации в жилищни сгради, микроклимат в работна среда, вентилационни инсталации;

– химични агенти във въздуха на работната среда, прах в работна среда;

Вътрешни одити

Вътрешни одити на СУ* на органи за контрол,  съгласно изискванията на стандарт  БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

Поддръжка на компютърни мрежи и системи

Изграждане на компютърни мрежи;

Ремонт на компютърна техника;

Абонаментни услуги;

Инсталиране на софтуер;

VoIP и телефонни централи;

Консултантски услуги

Уведомления до РИОСВ**;
Преценки за необходимостта от ОВОС*** или ЕО****;
Доклади по ОВОС или ЕО;
Планове за управление на строителни отпадъци;
Изготвяне на Програми по опазване на околната среда;
Изготвяне на Програми по отпадъците;
Процедури по заустване на отпадъчни води- пред БД;
Процедури за разрешителни за сондажни кладенци-пред БД;
Здравно-екологични оценки;


СУ* – система за управление

РИОСВ** – регионална инспекция по околната среда и водите

ОВОС*** – оценка на въздействието върху околната среда

ЕО**** – екологична оценка

[ + ]