30 юли 2022
антистатичен под

Определяне на електрическото съпротивление на подови настилки е важна част в процеса на контрол.
Метод за определяне на електрическото съпротивление на подови настилки.

31 май 2022
free nature images

Подаване на заявления за издаване на разрешение за извършване на дейности с отпадъци

02 юни 2020
pngguru.com 5 1024x990 1

Измерванията на факторите на работната среда са част от мероприятията, които се предприемат за да се оценят рисковете пред работещите.

02 юни 2020
Filament lifestyle 2

Съгласно чл. 78 ал. 2 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване се установяват с периодични измервания.

02 юни 2020
ind

Колко често се извършва контрол на защитна заземителна уредба? Проверка на защитната заземителна уредба, съгласно НАРЕДБА № 16-116 Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г.,се извършват периодично в обхват и срокове, определени от енергетика, съгласно проекта на съответната електрическа уредба, но не по-дълги от: 1.        една година за измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя; 2.        пет години за измерване на съпротивлението на […]

02 юни 2020
Tool

Контрол на импеданса на защитния контур „фаза – защитен проводник“ За стационарните електрически уредби импедансът на защитния контур „фаза – защитен проводник“  се измерва и оценява с периодичност, определена  в проекта за електрическата уредба , във вътрешни инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни приемници на електрическа енергия, както и след основен ремонт на уредбите […]

02 юни 2020

Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност (дефектно-токова защита) Чл. 268. от НАРЕДБА № 16-116 ОТ 8 Февруари 2008 г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането Проверка на задействането на защитния прекъсвач с измерване на тока на задействане и/или времето за изключване се извършва в срокове, препоръчани от инструкциите на производителя, съпровождащи защитния прекъсвач, или в […]

02 юни 2020

Съгласно НАРЕДБА № 4 от 22 Декември 2010 г. За мълниезащитата на сгради , външни съоръжения и открити пространства , сроковете за извършване на периодични проверки на мълниезащитните уредби и техният обхват се определят в проекта съобразно експлоатационните условия. Сроковете не могат да бъдат по-дълги от:

22 фев. 2015
химичен анализ

Експресен анализ на газови замърсители в работна и околна среда. Индикаторните тръбички ни позволяват за сравнително кратко време да се ориентираме за основни химични вещества във въздуха.Неудобството е в относително голямата неопределеност на измерването и необходимостта да знаем вида на замърсителите. Методът е подходящ при периодични проверки на дадено производство, когато имаме информация за всички […]

16 фев. 2015
Kitchen3

Много често сме ставали свидетели или самите ние сме участвали в спор за градусите, на климатика в офиса.Това е напълно нормално.Хората са различни и всеки притежава индивидуален усет за заобикалящата го  среда.И все пак има  една „златна среда“, в която бихме могли да се чувстваме комфортно. Много често сме ставали свидетели или самите ние сме […]