ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

  • Импеданс на контур „фаза-защитен проводник“
  • Защитни прекъсвачи (ЗП)  за токове с нулева последователност
  • Съпротивление на защитни заземителни уредби
  • Съпротивление на мълниезащитна   заземителна уредба
  • Съпротивление на изолация на електрически съоръжения и кабели

ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ

  • Изкуствено осветление в работна и битова среда
  • Вентилационни  инсталации
  • Микроклимат в работна и битова среда