22 фев. 2015

Експресен анализ на газови замърсители в работна и околна среда.

gas analisys
  • Индикаторните тръбички ни позволяват за сравнително кратко време да се ориентираме за основни химични вещества във въздуха.Неудобството е в относително голямата неопределеност на измерването и необходимостта да знаем вида на замърсителите. Методът е подходящ при периодични проверки на дадено производство, когато имаме информация за всички емитирани вещества.В динамична и непозната обстановка е много трудно да се предвиди както вида,  така и концентрация на веществата.Този метод е широко използван поради сравнително ниската цена за консумативи, пробовземни апарати и бързо обучение на персонала.

Инфрачервена спектроскопия.

  • Инфрачервената спектроскопия е технология за химичен анализ и определяне на молекулярната структура на твърди ,течни и газообразни вещества. При абсорбционната спектроскопия (FTIP, UV-Vis и др.) може да се определи как веществата абсорбират светлината в дадена честотна област.
    Част от инфрачервената спектроскопия е и FTIP – Инфрачервена спектроскопия с трансформация по Фурие .Всяка молекулярна структура има уникална комбинация от атоми.При облъчване на молекулите в инфрачервена област от електромагнитния спектър те започват да трептят и поглъщат инфрачервените лъчи в точно определени честотни спектри.Именно чрез определяне на пиковете на абсорбция на изследваните газове и в зависимост честотната област на абсорбция се определя вида и концентрацията на изследваното вещество.Всяка молекулярна структура има характерна област на абсорбция.В анализаторите се въвеждат матрици – референтни спектри на веществата и по този начин автоматизирано се определя вида на стотици замърсители. По сложен е случаят на определяне вида и концентрацията на многокомпонентна газова смес или с други думи наличието на няколко замърсителя в пробата.Графиката на абсорбциата е доста сложна понеже се състои от няколко пика и са необходими знания и опит в определяне на замърсителите.Налични са модели на преносими газ-анализотори , които откриват газови компоненти по метода FTIR.По този метод се определят както органични така и неорганични газови смеси.Възможно е предаване на резултатите в реално време от пробовземането на изнесени работни места , на които работят висококвалифицирани специалисти, с опит в спектроскопските измервания.Уредите са полезни при експресен анализ в непозната обстановка и неизвестни замърсители- производствени аварии , пожари и при наличие на вещества за които е невъзможно използването на линейно-колориметричен метод с индикаторни тръбичкиТехнологията се прилага и при въздушно емисионни измервания от точкови източници – топлоелектрически централи, инсинератори, циментови и химически заводи. Измерват се основните индустриални замърсители  в  ppm или ppb  CO, NO, NO2, Формалдехид, NH3, SO2, N2O, HCl, HF, CH4  и др.
  • Полезни връзки
  • https://www.gasmet.com/
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier-transform_infrared_spectroscopy
  • https://www.thermofisher.com/bg/en/home/industrial/spectroscopy-elemental-isotope-analysis/spectroscopy-elemental-isotope-analysis-learning-center/molecular-spectroscopy-information/ftir-information/ftir-basics.html