02 юни 2020
Tool

Контрол на импеданса на защитния контур „фаза – защитен проводник“

За стационарните електрически уредби импедансът на защитния контур „фаза – защитен проводник“  се измерва и оценява с периодичност, определена  в проекта за електрическата уредба , във вътрешни инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни приемници на електрическа енергия, както и след основен ремонт на уредбите и  от енергетика – но най-малко веднъж на пет години.
За електрическите уредби с временен характер на монтаж и експлоатация импедансът на защитния контур „фаза – защитен проводник“ или „фаза – проводник PEN“ се измерва и оценява:
1. при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталации и др.;
2. след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати и др.;
3. след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването.
НАРЕДБА № 16-116 Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г.