16 февр. 2015

Много често сме ставали свидетели или самите ние сме участвали в спор за градусите, на климатика в офиса.Това е напълно нормално.Хората са различни и всеки притежава индивидуален усет за заобикалящата го  среда.И все пак има  една „златна среда“, в която бихме могли да се чувстваме комфортно.

Много често сме ставали свидетели или самите ние сме участвали в спор за градусите, на климатика в офиса.Това е напълно нормално.Хората са различни и всеки притежава индивидуален усет за заобикалящата го  среда.И все пак има  една „златна среда“, в която бихме могли да се чувстваме комфортно.

Задължение на работодателите

Задължение на работодателите е да следят  параметрите на  работната среда и да оценяват влиянието им върху здравето на работещите.Това е особено важно за работни зони, подложени на високи нива на прахови и химични замърсявания , опасни температури , въздушни течения , влага , вибрации , шум  ,  лъчения и радиации.

Параметрите на микроклимата са важни фактори от заобикалящата ни среда.Значително е неговото  влиянието върху хората и определя дискомфорта или комфорта на работното място.В случаи на особено неблагоприятни условия , това води до  опасни ефекти върху човешкото здраве.Температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха оказват комплексно влияние върху човешкото тяло и усещането за дискомфорт.

Интересен в фактът ,че човешкото тяло понася по различен начин еднакви температури при различна относителна влажност на въздуха и обратно. Изключително опасни са случаите на силни въздушни течения през зимата , които могат да доведат до преохлаждане на организма и появата на хронични заболявания. Поради тази причина и оценяването на микроклимата на работната среда се извършва  комплексно , като се отчита характера на работния процес, категорията на работа, организация на работното време и др.

Наредбата за минималните изисквания за микроклимата на работните места

От началото на месец  Ноември 2014г. ,  в сила влиза  Наредбата за минималните изисквания за микроклимата на работните места.С Наредбата се определят граничните стойности на температурата , относителната влажност и скоростта на движение на въздуха , както и топлинното облъчване на работните места .В климатизирани помещения ( помещения с централизирано управление на влажността и температурата на въздуха) се прилагат оптимални гранични стойности.

Граничните стойности  зависят от периода на годината (студен или топъл) и от категорията работа.За топъл период се приема периодът от годината със средноденонощна  температура над 10 градуса.В помещения , където параметрите на микроклимата се определят от личните предпочитания на работещите не се считат за климатизирани и в този случай се прилагат допустими гранични стойности.Разликата между оптимални и допустими стойности е в границите ,  в които е допустимо да варира контролираната величина.В този смисъл по-строги норми се определят при прилагането на оптимални гранични стойности.

Работодателят е длъжен да осигури измервания на параметрите на микроклимата с периодичност съгласно оценката на риска.Работодателят  се консултира с работниците и/или с техни представители по всички въпроси свързани с осигуряване на минималните изисквания за микроклимата на работните места.

За работни места подложени на инфрачервено лъчение е определена  допустима гранична стойност  на плътността на потока не по го