02 юни 2020
pngguru.com 5 1024x990 1

Каква е периодичността на извършване на контрол на факторите на работната среда и електобезопасността ?

Измерванията на факторите на работната среда са част от мероприятията, които се предприемат за да се оценят рисковете пред работещите.

Съгласно НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, и Чл. 11.  (1) Оценката на риска се преразглежда, когато:
  1. настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска – въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.;
  2. след настъпили промени в нормативната уредба;
  3. оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;
  4. има условия оценката да бъде подобрена;
  5. прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни;
  6. резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане.
(2) Преразглеждане на оценката се извършва:
  • по преценка на работодателя;
  • по предписание на контролните органи.
Регистър с данни на Органите за оценка  на   съответствието
  • Съществува ли база данни  където може да бъде проверен статуса на Органите за оценка на съответствието?  
В сайта на ИА БСА може да се извърши проверка на статуса на Органите за оценка на съответствието.http://www.nab-bas.bg/bg/searchaccreditation