[vc_ред][vc_колона][vc_колона_текст]

Настоящата процедура регламентира реда и условията за позоваване на акредитация от  Националния Орган по Акредитация-Изпълнителна Агенция „Българска Служба за Акредитация” и позоваване на нейния акредитационен символ.
Акредитационен символ  – символ, въведен от ИА БСА и предназначен за използване от акредитираните ООС с цел обозначаване на техния статут на акредитирани ООС.
Позоваване на акредитацията – текст, използван от акредитираните лица с цел обозначаване на техния статут на акредитирани от ИА БСА ООС.
Позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение – текст използван от ИА БСА или от акредитирано от ИА БСА лице, за обозначаване на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение.
Акредитирано лице – орган за оценка на съответствието (орган, който извършва услуги за оценяване на съответствие – ООС) .

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Позоваването на акредитация от ИА БСА върху протоколи или сертификати дава увереност на клиентите на „Лабпро” ЕООД, че се поддържа акредитация от ИА БСА и даден документ е издаден под акредитацията на ИА БСА като доказателство за съответствие с клаузите на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020, както и с условията на многостранните споразумения, по които ИА БСА е страна.

 1.1      Права за позоваване на акредитация

ИА БСА предоставя правото за позоваване на акредитацията от ИА БСА и/или на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения при условия, че ООС са акредитирани от ИА БСА и отговарят на изискванията за акредитация на ИА БСА за конкретната област.

 Временно спряна акредитация

В случай, на временно  спряна акредитацията за част от дейностите или за всички акредитирани дейности на ОКС, трябва незабавно да се спре позоваване на акредитацията от ИА БСА и/или на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение във всички документи, свързани с дейностите, които са предмет на временно спиране на акредитацията.

Отнета акредитация

При отнемане на акредитацията, ОКС трябва незабавно да спре използването, публикуването и разпространяването на документи, в които се позовава акредитацията от ИА БСА и/или на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение. След отнемане на акредитацията тя не трябва да бъде декларирана и/или демонстрирана по какъвто и да е начин.

2.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

2.1. ОКС  при ЛАБПРО ЕООД спазва регламентираните правила за използване на акредитационния символ на ИА БСА в съответствие с указанията на издадената от нея Процедура BAS QR 5 „Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА, за позоваване на акредитация от ИА БСА и/или за позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение „.
2.2. ОКС  при ЛАБПРО ЕООД се позовава на акредитацията, като това се счита за еквивалентно на използването на акредитационния символ.
2.3. ОКС  при ЛАБПРО ЕООД прави позоваване на акредитация без употреба на акредитационен символ. Позоваването на акредитация върху документите, издавани от ОКС  при ЛАБПРО ЕООД изглежда така:
“Сертификат за акредитация, рег. № ……./дата, валиден до …… , издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012”.
2.4. ОКС  се позовава на акредитация с текста по т. 5.3 само и единствено когато в протоколите от изпитване еднозначно и ясно са отразени само дейности от акредитирания обхват. Позоваването на акредитация изключва всякаква възможност клиентите на ОКС  при Лабпро ЕООД да бъдат подведени или да се компрометира акредитацията.
2.5. При изпращане на писма и електронна кореспонденция , ОКС спазва следните правила:
–  Позоваването на акредитация, както е посочено в т. 5.3., върху придружителни писма, оферти и др. материали се извършва само ако дейностите, за които се отнасят документите са от обхвата на акредитираната дейност.
– Когато позоваването на акредитация се използва върху оферти, предложения и др. материали, които се отнасят и до дейности извън акредитирания обхват, тогава в документа задължително се включва следния непроменен текст: „Документът съдържа услуги, които не са от предоставения обхват на акредитация“.

ОКС  при ЛАБПРО ЕООД никога не прави позоваване на статута на ИА БСА като страна по многостранни споразумения върху рекламни материали, бланки, оферти, писма, включително и такива в електронна форма.
2.7. ОКС издава протоколи от изпитване  без позоваване на акредитация в няколко случая:

контролираните параметри са извън акредитационния обхват

–    искания обхват на измерване е извън калибрирания обхват на измерване на техническите средства;ю
  в момента на извършване на контрола ОКС  няма валиден Сертификат за акредитация съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012
2.8. Издадените от ОКС протоколи с резултати от проведените изпитвания по т. 5.7. /без позоваване на акредитация/ не се явяват официални документи, издадени в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO/IEC 17020:2012.
2.9.    Документите по т. 5.8. се завеждат във Входящо-изходящия дневник на ОКС  за сертификати от контрол без акредитация.
2.10.  Във всички достъпни материали и електронни документи  на „ЛАБПРО” ЕООД еднозначно и ясно се определя кои дейности са част от акредитиран обхват и кои не са, с цел да се изключи всякаква възможност клиентите да бъдат подведени. Позоваване на акредитация може да бъде използвано върху оферти , писма  или други сходни обекти, които се отнасят не само до акредитирани дейности, при условие, че е ясно определено кои дейности са акредитирани от ИА БСА и кои не са. Когато позоваване на акредитация се използва върху оферти, предложения и сходни на тях обекти, и тези документи се отнасят и до дейности извън акредитирания обхват, тогава в документа трябва задължително да се включи следния непроменен текст:
“Документът съдържа услуги, които не са от предоставения обхват на акредитация”.
 2.11    Не се разрешава на клиенти на Органа за контрол  при ЛАБПРО ЕООД да  използват  акредитационенния символ/позоваване на акредитация върху рекламни материали , визитни картички , продукти и др.
 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]