НАРЕДБА №1  от 27 май 2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

16-116-2008_4 от 8 февруари 2008г. за техническата експлоатация на електрообзавеждането.

НАРЕДБА №3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

НАРЕДБА №4 от 22 Декември 2010г за мълнезащита на сгради,външни съоръжения и открити пространства.

НАРЕДБА № 49 за изкуственото осветление на сградите.

НАРЕДБА  №9 за здравно – хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.

НАРЕДБА № 24 от 20 Октомври 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките издадена от министерството на здравеопазването.

НАРЕДБА  №2 от 5 Февруари 2007 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване.

НАРЕДБА  №26 от 18 Ноември 2008 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

НАРЕДБА № 28 от 9.12.2008г.  за устройството, реда и организацията на работа на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.

НАРЕДБА  №15 от 28,05,2007г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 Юли 2014г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.