Tag Archives: дефектно-токова защита

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Колко често се извършва контрол на електрически инсталации?

 • Извършване на контрол на мълниезащитна уредба

  Съгласно НАРЕДБА № 4 от  22 Декември  2010 г. За мълниезащитата на сгради , външни съоръжения и открити пространства , сроковете за извършване на периодични проверки на мълниезащитните уредби и техният обхват се определят в проекта съобразно експлоатационните условия. Сроковете  не могат да бъдат по-дълги от:
  1. една година – за сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас I (за ниво на мълниезащита І);
  2. две години – за сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас II (за ниво на мълниезащита ІІ);
  3. три години – за сгради, външни съоръжения и открити пространства от трета категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас III (за нива на мълниезащита ІІІ и ІV).
  Периодичните проверки включват най-малко:
  1. визуален преглед за състоянието на мълниеприемниците и токоотводите;
  2. измерване на съпротивлението на заземителите.
   
   
 • Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност (дефектно-токова защита)

  Чл. 268. от НАРЕДБА № 16-116 ОТ 8 Февруари 2008 г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането

  Проверка на задействането на защитния прекъсвач с измерване на тока на задействане и/или времето за изключване се извършва в срокове, препоръчани от инструкциите на производителя, съпровождащи защитния прекъсвач, или в срокове, определени от енергетика, съобразно местните условия.

  Проверка на задействането на защитния прекъсвач с измерване на съпротивлението на предпазното заземяване и/или на допирното напрежение  се извършва в срокове , определени от енергетика, но не по-дълги от пет години.

  Проверката за съпротивлението спрямо земя на предпазното заземяване се извършва чрез измерване и съпоставка с
  максимално допустимата стойност, определена като отношение на допустимото напрежение при допир за конкретните условия и номиналния ток на задействане на защитния прекъсвач, в срокове, определени от енергетика, но не по-дълги от една година.
   
   
 • Контрол на импеданса на защитния контур “фаза – защитен проводник”

  За стационарните електрически уредби импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник”  се измерва и оценява с периодичност, определена  в проекта за електрическата уредба , във вътрешни инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни приемници на електрическа енергия, както и след основен ремонт на уредбите и  от енергетика – но най-малко веднъж на пет години.

  За електрическите уредби с временен характер на монтаж и експлоатация импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза – проводник PEN” се измерва и оценява:

  1. при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталации и др.;

  2. след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати и др.;

  3. след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването.

  НАРЕДБА № 16-116 Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г.

 • Защитна заземителна уредба

  Проверка на защитната заземителна уредба, съгласно НАРЕДБА № 16-116 Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г.,се извършват периодично в обхват и срокове, определени от енергетика, съгласно проекта на съответната електрическа уредба, но не по-дълги от:

  1.        една година за измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя;

  2.        пет години за измерване на съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя – в мрежи с директно заземен звезден център, в които се използва зануляване;

  Електрически осветителни уредби

  Съгласно чл. 78 ал. 2 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване се установяват с периодични измервания.

  Съгласно чл. 381.  на  НАРЕДБА № 16-116 Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г. В процеса на експлоатацията осветителните уредби се подлагат на следните периодични проверки:
  1. най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност;

  2. състоянието на осветителната уредба, наличие на стъкла, решетки и мрежи в осветителите, изправността на уплът-ненията на осветителите със специално изпълнение се проверяват с периодичност, определена от енергетика, но не по-малко от веднъж годишно.

  Каква е периодичността на извършване на контрол на факторите на работната среда и електобезопасността ?

  Измерванията на факторите на работната среда са част от мероприятията, които се предприемат за да се оценят рисковете пред работещите.

  Съгласно НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, и Чл. 11.  (1) Оценката на риска се преразглежда, когато:

  1. настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска – въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.;
  2. след настъпили промени в нормативната уредба;
  3. оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;
  4. има условия оценката да бъде подобрена;
  5. прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни;
  6. резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане.

  (2) Преразглеждане на оценката се извършва:

  1. по преценка на работодателя;
  2. по предписание на контролните органи.

  (3) Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск и в съответствие с изискванията на нормативните актове.

  Кои са необходимите документи за представяне при проверка от Инспекцията по труда ?

  Incpekciq_poverka

  НЕОБХОДИМИ   ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРОВЕРКА ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА:

  • График за работа
  • Ревизионна книга
  • Инструктажни книги за начален и периодичен инструктаж
  • Заповеди за инструктаж
  • Програма за инструктаж
  • Правилник за вътрешния трудов ред
  • Досиета на работници по действащи и прекратени трудови договори
  • План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, бедствия и катастрофи
  • Ведомости за заплати
  • Вътрешни правила за работната заплата
  • Протоколи от измерване факторите на работната среда
  • Протоколи от измерване на ел.инсталация-заземяване и съпротивление
  • Дневник за издаване на трудови книжки
  • Договори за обслужване от СТМ*
  • Оценка на риска на работните места
  • Присъствени форми
  • Подадени декларации по чл.15 от ЗБУТ


  НЕОБХОДИМИ   ДОКУМЕНТИ , СТОЯЩИ НА ОБЕКТА /ОФИС, ЗАВЕДЕНИЕ,  РЕЦЕПЦИЯ, МАГАЗИН ИЛИ ДР. /

  • Работно време
  • График за работа
  • Копия от трудови договори
  • Правилник за вътрешния трудов ред
  • Заповед на управителя за лице, което да го представлява пред контролните органи
  • Книга за рекламации
  • Книга за похвали и оплаквания
  • Информационен стикер за забрана на тютюнопушенето

 

   Регистър с данни на Органите за оценка  на   съответствието

 • Съществува ли база данни  където може да бъде проверен статуса на Органите за оценка на съответствието?  
  В сайта на ИА БСА може да се извърши проверка на статуса на Органите за оценка на съответствието.http://www.nab-bas.bg/bg/searchaccreditation

  СТМ* – служба по трудова медицина