Tag Archives: контрол

ВЪТРЕШEН ОДИТ, НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

 ВЪТРЕШEН ОДИТ, НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

Съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 , органът за контрол извършва вътрешен одит върху цялата си дейност.Интервалите за извършване на одитите се определят от резултатите от предишни одити, зрелостта на системата , докладването на жалби и възражения, наличието на критични за системата моменти, като въвеждане на нови процедури за контрол, промяна в ръководния персонал, помещения  и др. Одитът се извършва периодично,  като трябва да обхваща  цялата дейност на органа за контрол за  един акредитационен цикъл.Добра практика  е одитът да се извършва на всеки  12 месеца.
[read more=”Повече” less=”Назад”]

Подготовка на одита

Подготовката на одита стартира с издаване на заповед за провеждане на одита и избор на одитиращ екип. Одитите са планови и извънредни. Извънредни одити се предприемат при извършване на коригиращи действия, при значителни промени в дейността на работа на ООС и др. При изборът на одитиращ екип се спазват формалните условията лицата да не одитират своята  работа ( независимост) и да са компетентни за извършване на одити (наличие на сертификат за завършен  курс на обучение по стандарти БДС EN ISO 19011:2018 и БДС EN ISO/IEC 17020:2012).Не винаги е възможно водещият одитор да  е компетентен в част или в цялата област на контрол. В такъв случай в екипа се привличат техническите експерти. Това са лица с опит и компетенции в областите на контрола. Те съща трябва да отговарят на условията да не одитират своята работа. Одитиращият екип може да е част от  дружеството или външен , нает на договорни отношения.Добра практика е ОК да поддържа списък с одобрени одитори и технически експерти.След изборът на екип се престъпва към подготовката на план за извършване на одита. Определя се целта на одита и се набелязват стъпки за изпълнението му.Необходимо е да се предвиди достатъчно време за подготовка , запознаване  с всички документи от Системата за управление , Наръчника по качеството, записи и др. Преглежда се цялата система за управление и доказателства за поддържането и.Провеждат се събеседвания с персонала, преглед на помещенията и оборудването.Преглеждат се и се описват достатъчен брой издадени протоколи и сертификати от контрол на реални обекти в срок от година назад. Планира се достатъчно време и за наблюдение на ОК при извършване на контроли.Добре е да се наблюдава работата на инспекторите при контрол на реални обекти. Това не винаги е възможно и тогава се налага извършване на симулирани контроли ( в помещения или обекти собственост на ОК, по собствена заявка).Наблюдава се цялата област на контрол.Дискусионно е дали е добре  да се наблюдава част от дейността , като в четири годишния интервал се включват всички дейности.Може би това е допустимо при много голям обхват.Във връзка с въвеждане на стандарт БДС EN ISO 19011 възниква необходимостта от оценяване на рисковете и възможностите, свързани с програмата за одит. В най-общ случай това са рискове свързани с контекста на одитираната организация, които могат да бъдат свързани с програмата за одит.Примери за това са рискове свързани с :
– Планиране и грешки при определяне на подходящи цели на одита,продължителност и др.;
– Ресурси, определяне на недостатъчно време , оборидване или подготовка при съставяне на програмата за одит;
– Подбор на екипа, недостатъчна компетентност в дадена област;
– Неефективен обмен на информация при съставяне на програмата за одит;
– Неотчитане на сигурността и конфиденциалността на информацията;
– Неефективно определяне на необходимата документация, неправилен избор на извадките;
– Неефикасно налюдение на резултатите от програмата за одит;
– Готовност за сътрудничество с одитираната организация;

Доклад от одита

одит на орган за контрол
вътрешен одит

След извършването на одита , екипът одитори подготвя  доклад. Докладът съдържа резултати  от одита , оценки на одитиращия екип за равнищито на одитираната област и звено, качеството на  работа.При констатирани несъответствия се предписват мерки за отстраняването им.Резулатите от одита се предоставят на одитирото звено за запознаване и при възражение се описват спорните моменти.

Одитите са полезни с това ,че предоставят външна гледна точка , различен поглед върху процеси и дейности за които ОК е придобил рутина и можа да допуска значителни грешки и отклонения от стандартите. Задължително резултатите от одитите да се обсъждат и всички да бъдат запознати с тях.В крайна сметка одитите рефлектират върху качеството на работа и конкурентоспособност на Органа за контрол и водят до по-голяма  удовлетвореност на клиентите.
[/read]

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Колко често се извършва контрол на електрически инсталации?

 • Извършване на контрол на мълниезащитна уредба

  Съгласно НАРЕДБА № 4 от  22 Декември  2010 г. За мълниезащитата на сгради , външни съоръжения и открити пространства , сроковете за извършване на периодични проверки на мълниезащитните уредби и техният обхват се определят в проекта съобразно експлоатационните условия. Сроковете  не могат да бъдат по-дълги от:
  1. една година – за сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас I (за ниво на мълниезащита І);
  2. две години – за сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас II (за ниво на мълниезащита ІІ);
  3. три години – за сгради, външни съоръжения и открити пространства от трета категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас III (за нива на мълниезащита ІІІ и ІV).
  Периодичните проверки включват най-малко:
  1. визуален преглед за състоянието на мълниеприемниците и токоотводите;
  2. измерване на съпротивлението на заземителите.
   
   
 • Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност (дефектно-токова защита)

  Чл. 268. от НАРЕДБА № 16-116 ОТ 8 Февруари 2008 г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането

  Проверка на задействането на защитния прекъсвач с измерване на тока на задействане и/или времето за изключване се извършва в срокове, препоръчани от инструкциите на производителя, съпровождащи защитния прекъсвач, или в срокове, определени от енергетика, съобразно местните условия.

  Проверка на задействането на защитния прекъсвач с измерване на съпротивлението на предпазното заземяване и/или на допирното напрежение  се извършва в срокове , определени от енергетика, но не по-дълги от пет години.

  Проверката за съпротивлението спрямо земя на предпазното заземяване се извършва чрез измерване и съпоставка с
  максимално допустимата стойност, определена като отношение на допустимото напрежение при допир за конкретните условия и номиналния ток на задействане на защитния прекъсвач, в срокове, определени от енергетика, но не по-дълги от една година.
   
   
 • Контрол на импеданса на защитния контур “фаза – защитен проводник”

  За стационарните електрически уредби импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник”  се измерва и оценява с периодичност, определена  в проекта за електрическата уредба , във вътрешни инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни приемници на електрическа енергия, както и след основен ремонт на уредбите и  от енергетика – но най-малко веднъж на пет години.

  За електрическите уредби с временен характер на монтаж и експлоатация импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза – проводник PEN” се измерва и оценява:

  1. при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталации и др.;

  2. след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати и др.;

  3. след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването.

  НАРЕДБА № 16-116 Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г.

 • Защитна заземителна уредба

  Проверка на защитната заземителна уредба, съгласно НАРЕДБА № 16-116 Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г.,се извършват периодично в обхват и срокове, определени от енергетика, съгласно проекта на съответната електрическа уредба, но не по-дълги от:

  1.        една година за измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя;

  2.        пет години за измерване на съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя – в мрежи с директно заземен звезден център, в които се използва зануляване;

  Електрически осветителни уредби

  Съгласно чл. 78 ал. 2 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване се установяват с периодични измервания.

  Съгласно чл. 381.  на  НАРЕДБА № 16-116 Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г. В процеса на експлоатацията осветителните уредби се подлагат на следните периодични проверки:
  1. най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност;

  2. състоянието на осветителната уредба, наличие на стъкла, решетки и мрежи в осветителите, изправността на уплът-ненията на осветителите със специално изпълнение се проверяват с периодичност, определена от енергетика, но не по-малко от веднъж годишно.

  Каква е периодичността на извършване на контрол на факторите на работната среда и електобезопасността ?

  Измерванията на факторите на работната среда са част от мероприятията, които се предприемат за да се оценят рисковете пред работещите.

  Съгласно НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, и Чл. 11.  (1) Оценката на риска се преразглежда, когато:

  1. настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска – въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.;
  2. след настъпили промени в нормативната уредба;
  3. оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;
  4. има условия оценката да бъде подобрена;
  5. прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни;
  6. резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане.

  (2) Преразглеждане на оценката се извършва:

  1. по преценка на работодателя;
  2. по предписание на контролните органи.

  (3) Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск и в съответствие с изискванията на нормативните актове.

  Кои са необходимите документи за представяне при проверка от Инспекцията по труда ?

  Incpekciq_poverka

  НЕОБХОДИМИ   ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРОВЕРКА ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА:

  • График за работа
  • Ревизионна книга
  • Инструктажни книги за начален и периодичен инструктаж
  • Заповеди за инструктаж
  • Програма за инструктаж
  • Правилник за вътрешния трудов ред
  • Досиета на работници по действащи и прекратени трудови договори
  • План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, бедствия и катастрофи
  • Ведомости за заплати
  • Вътрешни правила за работната заплата
  • Протоколи от измерване факторите на работната среда
  • Протоколи от измерване на ел.инсталация-заземяване и съпротивление
  • Дневник за издаване на трудови книжки
  • Договори за обслужване от СТМ*
  • Оценка на риска на работните места
  • Присъствени форми
  • Подадени декларации по чл.15 от ЗБУТ


  НЕОБХОДИМИ   ДОКУМЕНТИ , СТОЯЩИ НА ОБЕКТА /ОФИС, ЗАВЕДЕНИЕ,  РЕЦЕПЦИЯ, МАГАЗИН ИЛИ ДР. /

  • Работно време
  • График за работа
  • Копия от трудови договори
  • Правилник за вътрешния трудов ред
  • Заповед на управителя за лице, което да го представлява пред контролните органи
  • Книга за рекламации
  • Книга за похвали и оплаквания
  • Информационен стикер за забрана на тютюнопушенето

 

   Регистър с данни на Органите за оценка  на   съответствието

 • Съществува ли база данни  където може да бъде проверен статуса на Органите за оценка на съответствието?  
  В сайта на ИА БСА може да се извърши проверка на статуса на Органите за оценка на съответствието.http://www.nab-bas.bg/bg/searchaccreditation

  СТМ* – служба по трудова медицина