Tag Archives: сертификат

ВЪТРЕШEН ОДИТ, НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

 ВЪТРЕШEН ОДИТ, НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

Съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 , органът за контрол извършва вътрешен одит върху цялата си дейност.Интервалите за извършване на одитите се определят от резултатите от предишни одити, зрелостта на системата , докладването на жалби и възражения, наличието на критични за системата моменти, като въвеждане на нови процедури за контрол, промяна в ръководния персонал, помещения  и др. Одитът се извършва периодично,  като трябва да обхваща  цялата дейност на органа за контрол за  един акредитационен цикъл.Добра практика  е одитът да се извършва на всеки  12 месеца.
[read more=”Повече” less=”Назад”]

Подготовка на одита

Подготовката на одита стартира с издаване на заповед за провеждане на одита и избор на одитиращ екип. Одитите са планови и извънредни. Извънредни одити се предприемат при извършване на коригиращи действия, при значителни промени в дейността на работа на ООС и др. При изборът на одитиращ екип се спазват формалните условията лицата да не одитират своята  работа ( независимост) и да са компетентни за извършване на одити (наличие на сертификат за завършен  курс на обучение по стандарти БДС EN ISO 19011:2011 и БДС EN ISO/IEC 17020:2012).Не винаги е възможно водещият одитор да  е компетентен в част или в цялата област на контрол. В такъв случай в екипа се привличат техническите експерти. Това са лица с опит и компетенции в областите на контрола. Те съща трябва да отговарят на условията да не одитират своята работа. Одитиращият екип може да е част от  дружеството или външен , нает на договорни отношения.Добра практика е ОК да поддържа списък с одобрени одитори и технически експерти.След изборът на екип се престъпва към подготовката на план за извършване на одита. Определя се целта на одита и се набелязват стъпки за изпълнението му.Необходимо е да се предвиди достатъчно време за подготовка , запознаване  с всички документи от Системата за управление , Наръчника по качеството, записи и др. Преглежда се цялата система за управление и доказателства за поддържането и.Провеждат се събеседвания с персонала, преглед на помещенията и оборудването.Преглеждат се и се описват достатъчен брой издадени протоколи и сертификати от контрол на реални обекти в срок от година назад. Планира се достатъчно време и за наблюдение на ОК при извършване на контроли.Добре е да се наблюдава работата на инспекторите при контрол на реални обекти. Това не винаги е възможно и тогава се налага извършване на симулирани контроли ( в помещения или обекти собственост на ОК, по собствена заявка).Наблюдава се цялата област на контрол.Дискусионно е дали е добре  да се наблюдава част от дейността , като в четири годишния интервал се включват всички дейности.Може би това е допустимо при много голям обхват.

Доклад от одита

одит на орган за контрол
вътрешен одит

След извършването на одита , екипът одитори подготвя  доклад. Докладът съдържа резултати  от одита , оценки на одитиращия екип за равнищито на одитираната област и звено, качеството на  работа.При констатирани несъответствия се предписват мерки за отстраняването им.Резулатите от одита се предоставят на одитирото звено за запознаване и при възражение се описват спорните моменти.

Одитите са полезни с това ,че предоставят външна гледна точка , различен поглед върху процеси и дейности за които ОК е придобил рутина и можа да допуска значителни грешки и отклонения от стандартите. Задължително резултатите от одитите да се обсъждат и всички да бъдат запознати с тях.В крайна сметка одитите рефлектират върху качеството на работа и конкурентоспособност на Органа за контрол и водят до по-голяма  удовлетвореност на клиентите.
[/read]