placeholder

АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

 контрол на параметрите на работната среда

микроклимат и фактори на работната среда,лабораторни електро  измервания
Със Заповед №А 594 от 05.11.2014г. на Изпълнителна агенция  Българска служба за акредитация  , орган за контрол от вид С при “ЛАБПРО”ЕООД,  гр.Стара Загора е Акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 със следния  обхват:

  • Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V         
  • Изкуствено осветление
  • Вентилационни инсталации
  • Микроклимат                  

 

Ново:  контрол на  импеданс на контур „фаза-защитен проводник” на нови газови котли и инсталации.  

Ново:  контрол на  съпротивление на изолация-Електрически съоръжения и кабели до 1000V.                

Ел уредби до и над 1000V
сертификат за акредитация “Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000V


 

[ + ]