Bg Electrician 01 ИЛИ СВЪРЖИ СЕ С НАС ПОЛУЧИ ОФЕРТА slide2bg ОБАДИ СЕ ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

КОИ СМЕ НИЕ

В ЛАБПРО ЕООД работят високо квалифицирани специалисти, които ще Ви помогнат да развиете Вашия бизнес  и придобиете нови знания и умения.

Орган за контрол от вид С

 • Измерване на специфични параметри на работната и околната среда;
 • Оценка на съответствието съгласно нормативните  изисквания;
 • Издаване на сертификати/доклади от контрол;

Обучения

 • работа с оптични кабелни влакна – сплайсване , методи за измерване. пасивни и активни елементи;
 • физични фактори на работната среда, нормативни документи , методи за контрол.
 • осветеност в работна среда, шум в работна и околна среда, вибрации предавани на  цяло тяло, вибрации предавани на системата ръка-рамо и вибрации в жилищни сгради, микроклимат в работна среда, вентилационни инсталации;
 • химични агенти във въздуха на работната среда, прах в работна среда;
 • акредитирана лоборатория

Вътрешни одити

 • Вътрешни одити на СУ* на органи за контрол,  съгласно изискванията на стандарт  БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

Поддръжка на компютърни мрежи и системи

 • Изграждане на компютърни мрежи;
 • Ремонт на компютърна техника;
 • Абонаментни услуги;
 • Инсталиране на софтуер;
 • VoIP и телефонни централи;

Консултантски услуги

 • Уведомления до РИОСВ**;
 • Преценки за необходимостта от ОВОС*** или ЕО****;
 • Национална информационна система „ОТПАДЪЦИ“ (НИСО);
 • Планове за управление на строителни отпадъци;
 • Изготвяне на Програми по опазване на околната среда;
 • Изготвяне на Програми по отпадъците;
 • Процедури по заустване на отпадъчни води- пред БД;
 • Процедури за разрешителни за сондажни кладенци-пред БД;
 • Здравно-екологични оценки;

 • СУ* – система за управление
 • РИОСВ** – регионална инспекция по околната среда и водите
 • ОВОС*** – оценка на въздействието върху околната среда
 • ЕО**** – екологична оценка

АКРЕДИТАЦИЯ

Със Заповед №А 594 от 05.11.2014г. на Изпълнителна агенция  Българска служба за акредитация  , орган за контрол от вид С при „ЛАБПРО“ЕООД,  гр. Стара Загора е Акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 със следния  обхват:

 • Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V
 • Изкуствено осветление
 • Вентилационни инсталации
 • Микроклимат

Списък с актуални стандарти и нормативни документи Ф7.01.01-7

Контрол на  импеданс на контур „фаза-защитен проводник” на нови газови котли и инсталации.

Контрол на  съпротивление на изолация-Електрически съоръжения и кабели до 1000V.

Контрол на  ФОТОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ, издаване на документи за въвеждане в експлоатация.

Ново: контрол на електрическо съпротивление на антистатични (ESD) настилки и покрития. (под акредитация)

tab2

ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ
 • Импеданс на контур „фаза-защитен проводник“
 • Защитни прекъсвачи (ЗП)  за токове с нулева последователност
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби
 • Съпротивление на мълниезащитна   заземителна уредба
 • Съпротивление на изолация на електрически съоръжения и кабели
 • Съпротивление към земя , Rg
 • Повърхностно съпротивление , Rp-p
  ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ
 • Изкуствено осветление в работна и битова среда
 • Вентилационни  инсталации
 • Микроклимат в работна и битова среда
технически контроли,

технически контроли, проектиране

free nature images

 • Извършване на Регистрацията на задълженото лице с квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.
 • Подаване за утвърждаване или прекратяване на действието на работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.);
 • Подаване на заявления за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;
 • Подаване на заявления за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци;
 • Подаване на заявления за издаване на разрешение за извършване на дейности с отпадъци;
 • Подаване на заявления за изменение и/ или допълнение или прекратяване действието на документи за извършване на дейности с отпадъци, определени в чл. 67 и 78 ЗУО.
 • Водене на отчетност /попълване на отчетни книги/ и предоставяне на информация /предоставяне на годишни отчети/ чрез НИСО.
Празен раздел. Редактирайте страницата за да добавите съдържание тук.

НАД 9 ГОДИНИ ОПИТ

layer-parallax-Electrician

ОТЗИВИ
Репутацията е всичко, а работата ни е качествена

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ

Настоящата процедура регламентира реда и условията за позоваване на акредитация от  Националния Орган по Акредитация-Изпълнителна Агенция „Българска Служба за Акредитация” и позоваване на нейния акредитационен символ.

ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

Изразено писмено негативно отношение от клиенти към дейност на Органа за контрол, възникнало в процеса на контрол (действия на персонала, неподходящ метод за контрол, неспазен срок и др.).

Жалби   могат да възникнат при или във връзка с:

РЪКОВОДСТВО

Контакти

инж. Станислав Русев

GSM: +(359) 887 661 821

инж.Владимир Русев

GSM: + (359) 887 786 652

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

НАРЕДБА №1  от 27 май 2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

16-116-2008_4 от 8 февруари 2008г. за техническата експлоатация на електрообзавеждането.

НАРЕДБА №3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

НАРЕДБА №4 от 22 Декември 2010г за мълнезащита на сгради,външни съоръжения и открити пространства.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

клиенти

корпоративни клиенти

издадени сертификата

електро проекта

КЪДЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ

 • бул.”РУСКИ”№54А, офис 4, СТАРА ЗАГОРА, 6000.
 • 0887661821
 • 0887786652
 • info@labpro.biz

КОНТАКТ С НАС

  СТАТИИ